Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Policealna nr 4 w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://moodle.sp4.online


Data publikacji: 2020-09-26

Data aktualizacji: 2021-01-30


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Kontrast strony internetowej spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA, dostosowanie dla osób słabowidzących.

Brak dostosowania dla osób niewidomych

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.